پاورپوینت انسان شناسی دینی

پاورپوینت انسان شناسی دینی

پاورپوینت انسان شناسی دینی

پاورپوینت انسان شناسی دینی

 

 

 

19اسلاید

 

 

انسان شناسی اسلامی تصویری است که در اسلام از انسان عرضه میکند.در مورد حقیقت انسان دو دیدگاه قابل طرح است یکی اینکه گوهر آدمیان امر یگانه ای است وتفاوت های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاستی موجود بین آنها به پوسته ها و عوارض مرتبط است در مقابل این نظر وجود دارد که گوهر آدمی در

زمان ها یا دربین اقوام وملل گوناگون با یکدیگر مختلف است .                                                  

نظر اول را تمامی مرحله های دینی فرق عرفانی شاخه های علم وغالب مکاتب فلسفی پذیرفته اند هر چند در تفسیر این حقیقت یگانه راه های گوناگونی رفته و آرای مختلفی عرضه کرده اند.                           

نظر دوم را گروهی ازمکاتب فلسفی متاخر برگزیده اند و با ادعای این امر که حقیقت انسان یک هویت فرهنگی است تفاوت فرهنگ ها را   

موجب تفاوت ذات آدمیان شمرده اند. برخی نیز با طرح واژگان انسان سنتی و انسان مدرن به این سو رفته اند که این حقیقت انسان در اثر آنچه در روزگار رنسانس اصلاح دینی و روشنگری رخ داد دگرگون شد و انسان سنتی به انسان مدرن تبدیل گردید              

 

 پ