پاورپوینت مایع درمانی

پاورپوینت مایع درمانی

پاورپوینت مایع درمانی

 

پاورپوینت مایع درمانی

 

29اسلاید

کلوئید ها

این محلولها همواره هیپرتونیک هستند ، مانند دکستران و آلبومین

حاوی ترکیباتی هستند که در داخل رگ ها باقی می مانند و باعث افزایش فشار انکوتیک پلاسما شده و در نتیجه منجر

به انتقال آب از فضای خارج عروقی به داخل رگ ها شده و در نهایت حجم داخل عروقی را زیاد می کنند.

در حالت طبیعی این کار توسط آلبومین، گلوبولین ها و فیبرینوژن انجام می گیرد.

 

اکثرمحلولهای کلوئیددرنمک ایزوتونیک حل میشونداما گلوکزایزوتونیکسالین هیپرتونیک ومحلولهای فیزیولوژیک ایزوتونیک هم دردسترس هستند.

کلوئیدهاتوانایی بیشتری نسبت به کریستالوئیدهاجهت ماندن درفضای داخل عروقی دارندپس افزاینده حجمی کارآمدتری هستند.