پاورپوینت گردش علمیپاورپوینت گردش علمی

پاورپوینت گردش علمیپاورپوینت گردش علمی

پاورپوینت گردش علمیپاورپوینت گردش علمی

پاورپوینت گردش علمی

 

 

36اسلاید

 

گردش علمی

گامی است برای مطالعه جامعه که با توجه به هدفهای آآموزشی اجرا میشود

گردش علمی به چند روش اجرا میشود

1-گردش علمی کوتاه مدت (در حین تدریس،سریع،محوطه مدرسه،یک یا چند نفر از دانش آموزان وگزارش به کلاس

2-گردش علمی یک تا دو ساعته

3-گردش علمی روزانه

4- گردش علمی بیش از یک روز

 

مراحل گردش علمی
الف:قبل از گردش

1-بازدید محل گردش قبل از دانش آموزان

2-اخذ مجوز طبق ضوابط

3-اجازه کتبی از والدین(پدری)

4- تعیین هدف گردش گری